You are here

สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ
KNOWLEDGE
 
เยียวยา

ผู้เขียน : นางสาวอมรกานต์ บัวทอง งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

...
 
น้ำจิ้ม Sea food เพื่อสุขภาพ

ผู้เขียน : แพรวพาชิม

 
แสงสุดท้าย

ผู้เขียน : ผศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

Pages

 
โรคมาลาเรีย

โรคมาลาเรียหรือไข้ป่า เกิดจากยุงก้นปล่องตัวเมียที่มีเชื้อพลาสโมเดียมกัด เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะไปฟักตัวที่ตับ

 
ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19

ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

อย่าออกจากบ้าน งดไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน และอย่าให้ใครมาเยี่ยม ทิ้งระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ...

Pages

 
วิธีคุมกำเนิดมีอะไรบ้าง

ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การรับประทานยา favipiravir ยาต้านไวรัสโควิด-19

โดย เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
นอนไม่หลับ แก้ได้... เริ่มจากตัวเรา

โดย อ. นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำความเข้าใจ อาการแพ้วัคซีนโควิด-19

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

Pages