ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

บริการของเรา

            

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

            

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ 51 ปี แห่งการเปิดดำเนิ...

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

เปิดให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่อง 02-201-2257

...

            

แผนที่ตั้งหน่วยงาน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 022012256