You are here

อาคารและสถานที่

 

 

อาคารภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 

 

1. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

 

 

2. ศาลาประชาคม และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

 

 

3. ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยฯ

 


 

 

4. หอพักนักศึกษา
 

 

5. อาคารนันทนาการ


 

 

6. อาคารจอดรถ

 

 

 

360ํ