You are here

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์      

 

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์            

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้น

ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

รวมถึงจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว อีกด้วย

เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลเอกชน

ประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ได้

               โครงการนี้จึงเป็นโอกาสทองของประชาชนไทยที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกับที่เป็นโอกาสของบุคลากรรามาธิบดีที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ร่วมกันเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

และเป็นโครงการที่ชาวรามาธิบดีทุกหมู่เหล่า น้อมใจกายดำเนินโครงการเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาซึ่งสมพระเกียรติยศอย่างแท้จริง

 

 

 

 

แนวคิดในการก่อสร้างสถาบันฯ [PDF]
การบริหารโครงการ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ [PDF]