การเสนอข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ศึกษาโครงการ
โอกาสทองของรามาธิบดีที่บางพลี

      สามปีที่ผ่านมาคงพิสูจน์ให้เห็นว่าชาวรามาธิบดีทุกหมู่เหล่าสามารถผนึกกำลังกายใจ รู้รักสามัคคีช่วยกัน ผลักดันขับเคลื่อนช่วยกันต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน โดยมีจุดหมายเดียวกัน คือเอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพและเจตคติที่จะรับใช้สังคมไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชน นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะนำพาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล ข้อมูลเพิ่มเติม


med.mahidol.ac.th © 2015 Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand