Student

สำหรับนักศึกษา

Patient

สำหรับผู้ป่วย

Donor

สำหรับผู้บริจาค

 

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขอแจ้งเวลาทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

คลินิกผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00 น.-16.00 น.

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขอแจ้งเวลาทำการคลิกนิกผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00 น.-16.00 น.