You are here

ผู้บริหารโรงเรียนแพทย์

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ (Assoc. Prof. Artit Ungkanont, M.D.)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
                                                                                                                                                                             
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชรา เรืองดารกานนท์ (Assoc. Prof. Nichara Ruangdaraganon, M.D.)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข (Sirawat Srichatrapimuk, M.D., Ph.D.)
หัวหน้าสาขาวิชาพรีคลืนิก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม (Assist. Prof. Kulapong Jayanama, M.D.)
หัวหน้าสาขาวิชาคลินิก
 

กลับหน้าสาขาวิชาคลินิก