You are here

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขั้นตอนการตรวจระบบทางไกล (Telemedicine)

 

เรื่องขั้นตอนการตรวจระบบทางไกล (Telemedicine) สำหรับหน่วยตรวจที่เปิดให้บริการการตรวจระบบทางไกล มีดังนี้

1.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

2.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว

3.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

4.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง

5.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช

6.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ

7.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

8.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

9.คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย