You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ (แพทย์ 4) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 

 

เอกสารแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
(ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากทางคณะฯ)

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า โดยอ้างอิงจากปีการศึกษา 2563
https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/STURAma_2563