You are here

เส้นทางการจราจรที่แนะนำระหว่างการก่อสร้างภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

 

ประชาสัมพันธ์ การปิดเส้นทางการจราจร

 

 

  • สำหรับผู้ใช้บริการที่เดินทางมาท่านเดียวโดยรถส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ (จุด C)
    โดยชั้น 3 ของอาคารจอดรถจะมีทางเชื่อมมาที่ชั้น 2 ของอาคารโรงพยาบาลฯ

 

  • สำหรับผู้ใช้บริการที่นำรถส่วนตัวมาส่งผู้ป่วย สามารถส่งผู้ป่วยได้ที่จุดรับ-ส่งผู้ป่วย (จุด A)
    บริเวณประตูทางเข้าอาคารโรงพยาบาลฯ จากนั้นกลับรถที่จุดกลับรถ (จุด B) และจอดรถที่อาคารจอดรถ (จุด C) 

    โดยชั้น 3 ของอาคารจอดรถจะมีทางเชื่อมมา ชั้น 2 ของอาคารโรงพยาบาลฯ