You are here

กำหนดการสัมมนา สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รุ่นที่2

กำหนดการสัมมนา “สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
รุ่นที่ 2 วันที่  16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559    
เวลา    
06.30 น.   ลงทะเบียน หลังอาคารศูนย์วิจัย
07.00 น.  
ออกเดินทางจากคณะฯ รพ.รามาธิบดี (รถบัสจอดด้านหลังอาคารศูนย์วิจัย)
(รับประทานอาหารเช้าบนรถ) พร้อมกิจกรรมต้อนรับ 
โดย คุณศุภชัย แถวจัตุรัส นักวิชาการศึกษา งานทรัพยากรการเรียนรู้ 
10.00 น. - 10.30 น   ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา พร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.30 น. – 11.00 น  
กล่าวต้อนรับ เปิดงานและบรรยายแนะนำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
โดย อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
11.00 น. – 12.00 น  
กิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรม 
โดย คุณศุภชัย แถวจัตุรัส นักวิชาการศึกษา งานทรัพยากรการเรียนรู้ 
12.00 น. – 13.00 น   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 13.15 น  
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
โดย คุณศุภชัย แถวจัตุรัส นักวิชาการศึกษา งานทรัพยากรการเรียนรู้
13.15 น. – 14.30 น  
การบรรยาย “วิธีการบริหารจัดการกระบวนการดูแลผู้ป่วย”
(How to manage Patient flow)  
  โดย นางสุธีรา จักรกุล เหลืองสุขเจริญ 
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
14.30 น. – 14.45 น    รับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.30 น  
การทดสอบทัศนคติ  
โดย ทีมงานพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
16.30 น. – 18.00 น   พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. – 21.30 น  
รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมนันทนากร
 โดย คุณศุภชัย แถวจัตุรัส นักวิชาการศึกษา งานทรัพยากรการเรียนรู้
     
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559    
 เวลา    
07.00 น. – 08.30 น   รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. – 09.30 น  
การบรรยาย “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน Joint Commission International: JCI”
โดย นางนพมาศ มณีโชติ 
รักษาการแทนหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
09.30 น. – 10.30 น  
กิจกรรมกลุ่ม 
โดย ทีมงานพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
10.30 น. – 10.45 น   รับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.00 น  
กิจกรรมกลุ่ม (ต่อ)
โดย ทีมงานพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น.  
เปิดใจและสรุปกิจกรรม
พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
กล่าวปิดงาน โดย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
14.00 น. – 14.30 น   เก็บสัมภาระและเดินทางกลับคณะฯ รพ.รามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

กิจกรรมการกลุ่ม ประกวดการแสดงอะไรก็ได้ตามถนัด / กลุ่มละ 1 ชุดการแสดง
ช่วงเวลา 16 ก.พ. 59 เวลา 18.30-22.00 น.                      
ขอความร่วมมือ ทุกกลุ่มค่ะ

เกณฑ์การตัดสินประกวด  
1. กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมทุกท่านตามจำนวนกลุ่มหรือรายชื่อ 20 คะแนน
2. ลีลาการแสดง ความต่อเนื่องกลมกลืนมีอารมณ์ร่วมในการแสด 20 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
4. ความพร้อมเพรียงในการแสดง 30 คะแนน
5. การแต่งกายเหมาะสม 10 คะแนน

 

   ตรวจสอบ รายชื่อ แบ่งกลุ่มกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้ที่นี่