You are here

เปิดตัว "โครงการแท๊กซี่ร่วมส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยโควิด (Home Isolation: HI)"

 

         วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  อ.นพ.ดร.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ และ อ.ผศ.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์  
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
พร้อมด้วย คณะทำงาน โรงพยาบาล และบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด 
ร่วมเปิดตัว "โครงการแท๊กซี่ร่วมส่งยาและเวชภัณฑ์ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด (Home Isolation: HI) "
เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาในระบบของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
ปัจจุบันมีแท็กซี่กว่า 20 คัน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้าระบบการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI)
ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน
นำส่งยาและเวชภัณฑ์แล้วกว่า 300 ครัวเรือน เพื่อหวังให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้รับการรักษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และหายจากโรคได้เร็วที่สุด