You are here

ข่าวสาร/กิจกรรม

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของคณะฯ
 

วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

กรุณามอบเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาค เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 

 

นายเอกกฤต นารายณ์รักษา มอบเงินโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558

 

รายการพิเศษการกุศล “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ” ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ สตูดิโอสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

 

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบเช็คจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

 

เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์ สังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

  ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ร่วมเดินรับบริจาคและจำหน่ายเสื้อ

 

  ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ หัวหน้าโครงการศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า 

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ และทีม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG 

 
โอกาสทองของรามาธิบดีที่บางพลี  รู้รักสามัคคีช่วยกัน ผลักดันขับเคลื่อนช่วยกันต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน

Pages