You are here

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ชื่อตำแหน่ง วุฒิการศึกษา อัตรา
ตรี โท เอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป /     7
นักทรัพยากรบุคคล / /   1
นักวิชาการพัสดุ /     2
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์   /   1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /     3
นักจดหมายเหตุ /     1
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา /     2
นักวิชาการเงินและบัญชี /     12
นักประชาสัมพันธ์ /     3
นักวิชาการศึกษา /     2
นักวิชาการศึกษา   / / 6
นักจิตวิทยาคลินิก   /   1
นักสังคมสงเคราะห์ /     1
นักวิชาการโภชนาการ / /   1
นักทัศนมาตร /     2
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ / /   1
นักบริหารความเสี่ยง /     1

*updated on 20/09/2018

คุณสมบัติ

√    เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระทางการทหารแล้ว)
√    ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
        TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
        MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1. เงินเดือน 19,500 ++ (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. ประกันสังคมรพ.รามาฯ
  3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหิดล (สมัครใจ)
  6. ตรวจสุขภาพประจำปี
  7. ลาพักผ่อน 10 วัน/ปี
  8. ศูนย์กีฬาครบวงจร
  9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Day Care)
  10. อื่นๆ

พร้อมปฏิบัติงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
เลขที่ 111 หมู่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 02-839-5030 ถึง 1

 

สำหรับอาจารย์แพทย์/
แพทย์ (Hospitalist)

สำหรับบุคลากร