You are here

กำหนดการสัมมนา สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รุ่นที่ 4

กำหนดการสัมมนา “สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
รุ่นที่ 4 วันที่  15 - 16 มีนาคม 59
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ รร.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 
** การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)** 
- สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว (ใส่เลอะได้)
- สามร้องเท้าผ้าใบ (เตรียมรองเท้าแตะไปด้วย)
- งดสวมเครื่องประดับ
- เตรียมหมวกและครีมกันแดด
- ควรมีชุดสำรอง 1 ชุด
 
วันที่ 15 มีนาคม 2559    
เวลา    
06.30 น.   ลงทะเบียน (รถบัสจอดด้านหลังอาคารศูนย์วิจัย)
07.00 น.  
ออกเดินทางจากคณะฯ รพ.รามาธิบดี (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
พร้อมกิจกรรมต้อนรับ โดย คุณศุภชัย แถวจัตุรัส นักวิชาการศึกษา งานทรัพยากรการเรียนรู้
09.00 น. - 10.00 น.   ถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
- สักการะศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
- ชมพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
10.00 น. – 12.00 น.  
กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย สง.ทท.รร.จปร
12.00 น. – 13.00 น.  
รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. – 17.00 น.   กิจกรรมกลุ่ม “ฐานผจญภัย” โดย สง.ทท.รร.จปร
17.00 น. – 18.00 น.  
เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัว ณ รร. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
18.00 น. – 19.00 น.  
รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. – 22.00 น.   กิจกรรมสันทนาการ+ปาร์ตี้ไนท์
วันที่ 16 มีนาคม 2559    
 เวลา    
07.00 น. – 09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. – 12.00 น.  
การบรรยาย “การบริการด้วยใจ Service Mind”
โดย พ.อ. หญิง ดร. อังคณา สุเมธสิทธิกุล
12.00 น. – 13.00 น.  
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น.   เปิดใจและสรุปกิจกรรม
พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
กล่าวปิดงาน โดย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
14.00 น. – 14.30 น.  
เก็บสัมภาระและเดินทางกลับคณะฯ รพ.รามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

   ไฟล์กำหนดการ

   ตรวจสอบ รายชื่อการขึ้นรถได้ที่นี่