You are here

กำหนดการสัมมนา สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รุ่นที่ 5

กำหนดการสัมมนา “สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
รุ่นที่ 5 วันที่  29 - 30 มีนาคม 59
ฐำนทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 
** การเตรียมตัวของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ณ ฐำนทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี** 
- สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว (ใส่เลอะได้)
- สามร้องเท้าผ้าใบ (เตรียมรองเท้าแตะไปด้วย)
- งดสวมเครื่องประดับ
- เตรียมหมวกและครีมกันแดด
- ควรมีชุดสำรอง 1 ชุด
 
วันที่ 29 มีนาคม 2559    
เวลา    
06.30 น.   ลงทะเบียน (รถบัสจอดด้านหลังอาคารศูนย์วิจัย)
07.00 น.  
ออกเดินทางจากคณะฯ รพ.รามาธิบดี (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
09.00 น. - 10.00 น.   ถึง ณ ฐำนทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
10.00 น. – 12.00 น.  
กิจกรรมละลำยพฤติกรรม โดย ทีมวิทยากรทางทหาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
12.00 น. – 13.00 น.  
รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. – 17.00 น.   กิจกรรมกลุ่ม “วอล์คแรลลี่” โดย ทีมวิทยากรทางทหาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
17.00 น. – 18.00 น.  
เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัว ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ
18.00 น. – 19.00 น.  
รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. – 22.00 น.   กิจกรรมสันทนาการ+ปาร์ตี้ไนท์
วันที่ 30 มีนาคม 2559    
 เวลา    
07.00 น. – 09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. – 12.00 น.  
การบรรยาย “การบริการด้วยใจ Service Mind”
โดย พ.อ. หญิง ดร. อังคณา สุเมธสิทธิกุล
12.00 น. – 13.00 น.  
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น.   เปิดใจและสรุปกิจกรรม
พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
กล่าวปิดงาน โดย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
14.00 น. – 14.30 น.  
เก็บสัมภาระและเดินทางกลับคณะฯ รพ.รามาธิบดี
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

   ไฟล์กำหนดการ

   ตรวจสอบ รายชื่อการขึ้นรถได้ที่นี่