You are here

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
Bachelor  of  Science  Programme  in Communication  Disorders

เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวใน ประเทศไทยดำเนินการโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการ สื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มเปิดสอน นักศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 เพื่อผลิต บุคลากรที่ชำนาญด้านแก้ไขการได้ยินและ แก้ไขการพูดแก่ผู้ป่วย โดยทำงานร่วมกับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆในสถาบันทางการ แพทย์และโรงพยาบาลทั้ง ภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายใช้เวลาศึกษา ทั้งหมด 4 ปี รวมทั้งสิ้น 133 หน่วยกิต มี 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกแก้ไขการได้ยินและวิชาเอกแก้ไขการพูด จัดกิจกรรมให้มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในคลินิกและชุมชน มีเนื้อหาหลักดังนี้

 
 ชั้นปีที่ 1 

เรียนวิชาศึกษาทั่วไปเช่น การศึกษาทั่วไปเพื่อการ พัฒนามนุษย์ ภาษาอังกฤษ กายวิภาคศาสตร์ พื้นฐาน เคมีทั่วไป ชีววิทยาขั้นแนะนำ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ พื้นฐาน

 ชั้นปีที่ 2 

เรียนวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับวิชาพื้นฐานทาง วิชาชีพ เช่น สรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ของกลไกการพูดและการได้ยิน จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์

 ชั้นปีที่ 3 

เรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพเช่น การตรวจการ ได้ยินแบบคัดกรองและตรวจความผิดปกติการ ได้ยินขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน การแก้ไขการพูดในเด็กพูดไม่ชัดที่ไม่มีพยาธิสภาพหรือโครงสร้างผิดปกติการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และการพูดในเด็กพูดช้า

 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และชั้นปีที่ 4 

เรียนแยกตามสาขา วิชาเอก พร้อมกับฝึกปฏิบัติงานจริง ดังนี้

 

สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน เรียนเกี่ยวกับการประเมิน การใช้เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน ปฏิบัติงานตรวจวัดการได้ยินในชุมชน การวัดการได้ยิน แบบพิเศษและตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูดเรียนเกี่ยวกับการตรวจประเมิน กระตุ้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีปัญหาการพูดล่าช้าจากสาเหตุต่างๆเช่นประสาทการได้ยินผิดปกติเชาว์ปัญญาต่ำ สมองพิการ กลุ่มเด็กออทิสติก ฯลฯ

กิจกรรมเสริม

คณะฯสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยจัดอบรมและเข้าร่วมชมรม ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ค่ายก้าวแรกค่ายตะวันยิ้ม ค่ายพัฒนาตน เป็นต้น นอกจากนี้คณะฯ จัดให้มีศูนย์กีฬา อาคารสวัสดิการ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ เช่น เทนนิส แบตมินตัน ฟิตเนส เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสำหรับ การลงทะเบียน เรียนตลอดหลัก สูตร 4 ปีประมาณ 60,000 บาท
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาสามารถสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลได้ที่งานกิจการนักศึกษาและภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาปีละประมาณ 30 คน(จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง)ในระบบ TCAS รอบที่3และรอบที่4 ผ่านสกอ.
และนักศึกษาจะเลือกวิชาเอกในชั้นปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น
- วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน 15 คน
- วิชาเอกแก้ไขการพูด 15 คน

วิชาที่ใช้ในการสอบ

7 วิชาสามัญ GPAX 20 %
O-NET 30% GAT 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %

สถานที่และแหล่งปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 1-2 เรียนที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาจ.นครปฐมและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชั้นปีที่ 3-4 เรียนที่ งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ ความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6
 

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรฯเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>> ดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับของหลักสูตรฯได้ที่นี่ >>>> ดาวน์โหลด

 

นักแก้ไขการพูด

นักแก้ไขการได้ยิน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com