You are here

โครงการฝึกอบรมวิชาการ เรื่อง การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมวิชาการ เรื่อง การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

*********************************************************

หลักการและเหตุผล

            การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยิน เป็นการตรวจทางโสตสัมผัสวิทยา ที่ช่วยในการจำแนกพยาธิสภาพของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการได้ยิน การตรวจชนิดนี้ ไม่ต้องอาศัยการตอบสนองจากผู้ป่วยแต่ผลของการตรวจเป็นการตอบสนองทางสรีระ ซึ่งนักแก้ไขการได้ยินผู้ตรวจจำเป็นต้องศึกษาถึงสรีระของระบบประสาทการได้ยิน วิธีการตรวจ การเตรียมผู้ป่วย  การแก้ปัญหา รวมทั้งการพิจารณาผลตรวจ เพื่อประกอบการวินิจฉัยของโสต ศอ นาสิกแพทย์ ในอดีต วิชานี้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรมหาบัณฑิต หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร จึงบรรจุวิชาการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน เข้าไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทำให้บัณฑิตที่จบรุ่นแรกๆ ขาดโอกาสในการเรียนรู้  

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน
  2. มีทักษะในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและการตรวจหน้าที่ของหูชั้นในด้วยตนเอง
  3. สามารถอธิบายลักษณะของผลตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและผลตรวจหน้าที่ของหูชั้นใน

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล  

         การสอบภาคทฤษฏี                            ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60    

         สอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง                      ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 

         การฝึกตรวจ ABR & ECochG ด้วยตนเอง อย่างน้อย test ละ 5 ราย

         เป็นผู้ช่วยตรวจ test ละ 5 ราย

          ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร/ระยะเวลาการอบรม

           ภาคทฤษฎี : บรรยายจำนวน 30 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 – 23 สิงหาคม 2560  )

           ภาคปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติจำนวนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

(วันศุกร์- เสาร์ทั้งนี้กำหนดการเก็บชั่วโมงปฏิบัติและสถานที่จะแจ้งให้ผู้อบรมทราบอีกครั้ง)

สถานที่

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สอน

  1. รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ และคณะ
  2. วิทยากรภายนอกคณะฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน) ที่มีทะเบียนประกอบโรคศิลปะ จำกัดจำนวน 10 คน

(คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดตามลำดับการจัดส่งสมัคร)

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เงื่อนไขการรับสมัคร       : สามารถฟังการบรรยายภาษาอังกฤษเข้าใจ และเข้าเรียนได้ตามกำหนดทุกชั่วโมง 

ค่าลงทะเบียน

            จำนวน 15,000.-บาทต่อท่าน (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน
  2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและการตรวจหน้าที่ของหูชั้นในด้วยตนเอง
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายลักษณะของผลตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและผลตรวจหน้าที่ของหูชั้นใน
  4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในสังกัดหน่วยงานของตนเอง

ขั้นตอนการสมัครและวิธีการชำระเงิน

1.ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วน และจัดส่งมายัง คุณอภิสรา สรวงศิริ ทาง E-mail: jb5_rama@yahoo.com, apisarasuangsiri@gmail.com หรือ

    โทรสาร 02-201-2208   ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 16.00 น.

2. คณะกรรมการภาควิชาคัดเลือกใบสมัคร พร้อมประกาศแจ้งผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าอบรม ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 2560 ภาควิชาจัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าอบรมไปยังต้นสังกัดของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

3. ภายหลังต้นสังกัดของผู้สมัครตอบยืนยันหรืออนุมัติตัวผู้สมัครให้เข้าอบรมแล้ว ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนและชำระเงินผ่านบัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่           บัญชี 026-3-04247-7 (กรุณาสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร 02-201-2208 หรือ E-mail: jb5_rama@yahoo.com พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน) **กรุณาชำระเงินภายใน  วันที่ 1 สิงหาคม 2560
 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>>>> ดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่นี่ >>>>> ดาวน์โหลด

              ผู้ประสานงานโครงการ  02-201-2425, 02-201-2208 คุณอภิสรา สรวงศิริ, คุณธัญญ์นิศา ธนาวุฒิประสิทธิ์

 

ตารางการฝึกอบรม

เรื่อง การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม 2560 – ๒๓ สิงหาคม 2560 (ภาคทฤษฎี)

ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน 2560 – ๘ ธันวาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ)

******************************************************

ตารางการฝึกอบรมภาคทฤษฏี

Date

9.00-12.00 AM

1.00-4.00 PM

Mon 07/08/17

L1.Overview of auditory evoked potentials

Audiological discussion

Tue 08/08/17

L2.Neural generators of evoked potentials

Self study

Wed 09/08/17

L3. ABR equipment and instrumentation

Equipment demonstration

Thu 10/08/17

L4. Recording principles

Self study

Fri 11/08/17

EXAM  1 ( L1-L4)

L5. Common recording parameter for AEPs

Tue 15/08/17

Demonstration on ABR testing gr.1

Demonstration on ABR testing gr. 2

Wed 16/08/17

L6. Waveform analysis and interpretation

Cases study

     

Thu 17/08/17

L7. ABR for site of lesion testing

Audiological discussion

Fri  18/08/17

EXAM  2 ( L5-L7)

Self study

Mon 21/08/17

L8. Electrocochleography(EcochG)

Self study

Tue 22/08/17

L9. Application &Interpretation of ECochG

L10. Common errors  in measuring EPs & problem solving

Wed 23/08/17

EXAM  3 (8-10)

ECochG Demonstration gr. 1

       

 

 

ตารางการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (สำหรับนักแก้ไขการได้ยิน ป.ตรี นอกหลักสูตร)

วันที่

8.00 – 12.00 น.

13.00-17.00 น.

 เสาร์ ๙ ก.ย.60

Orientationและฝึกสลับกันตรวจ ABR

ฝึกสลับกันตรวจ ABR

เสาร์ ๑๖ ก.ย. 60

Orientationและฝึกสลับกันตรวจ ECochG

ฝึกสลับกันตรวจ ECochG

เสาร์ ๒๓ ก.ย. 60

ฝึกสลับกันตรวจ ABR + EcochG

ฝึกสลับกันตรวจ ABR + EcochG

ศุกร์ ๒๙ ก.ย. 60

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

 ศุกร์ ๖ ต.ค. 60

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ศุกร์ 2๐ ต.ค. 60

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ศุกร์ ๓ พ.ย. 60

Formative evaluation ตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

Formative evaluation ตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ศุกร์ ๑0 พ.ย. 60

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ศุกร์ ๑7 พ.ย. 60

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ศุกร์ ๒๔ พ.ย. 60

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ฝึกตรวจผู้ป่วย ABR+ EcochG

ศุกร์ 1 ธ.ค. 60

Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน)

Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน)

ศุกร์ ๘ ธ.ค. 60

Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน)

Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน)

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com