You are here

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน "รักษ์การได้ยินโลก World Hearing Day 2019: Check your hearing”

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน รักษ์การได้ยินโลก “World Hearing Day 2019: Check your hearing” ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 -14.00 น.

                                โครงการสร้างเสริมสุขภาพ “รักษ์การได้ยินโลก” “World Hearing Day 2019 : Check your hearing”
                                 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                                                      *****************
08.00-08.30 น.          ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.          พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “รักษ์การได้ยินโลก “World Hearing Day 2019 : Check your hearing”                         
                              โดย อ.นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
09.30-09.45 น.          รับฟังบรรยาย เรื่อง Hearing Loss
                              โดย อ.พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
10.00-10.20 น.          รับฟังบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพหู และการได้ยิน                         
                              โดย อ.สุวิมล รื่นเจริญ หัวหน้าสาขาแก้ไขการได้ยิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
10.30-11.00 น.          ร่วมสนุกกับกิจกรรมแลกของรางวัล โดย ทีมพยาบาล
13.00-13.15 น.          รับฟังบรรยาย เรื่อง อาการเสียงดังรบกวนในหู
                               โดย อ.พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
13.15-14.00 น.          การเสวนาเรื่อง ยาหยอดหูแก้ตึงจริงหรือมั่ว เครื่องช่วยฟังออนไลน์ชัวร์หรือไม่
                               ดำเนินรายการโดย นักแก้ไขการได้ยินและอาจารย์แพทย์ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

                                                                               
                                                              ร่วมกิจกรรมต่างๆ
         
                                        - โปสเตอร์ให้ความรู้                                        
                                        - ชมวิดีทัศน์เรื่องน่ารู้ (หูและการได้ยิน)
                                        - การตรวจสุขภาพหู                              
                                        - ตรวจคัดกรองการได้ยิน          
                                        - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่อง หู และการได้ยิน                
                                        - ให้บริการตรวจเช็กอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง        
                                        - ร่วมสนุกกับเกมบอกใบ้คำ “สื่อความหมาย”
                                        - การตอบคำถามชิงรางวัล (ช่วงการบรรยายให้ความรู้)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com