You are here

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ ลีนะนิธิ

 

 

ขอแสดงความยินดี

 

 

นางสาวชุติมา รุ่งวรรณรักษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

 

 

ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559
ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ ลีนะนิธิ
โดยจะเข้ารับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com