You are here

โครงการฝึกอบรมวิชาการ เรื่อง การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาการ เรื่อง การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559

หลักการและเหตุผล

                การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยิน เป็นการตรวจทางโสตสัมผัสวิทยา ที่ช่วยในการจำแนกพยาธิสภาพของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการได้ยิน การตรวจชนิดนี้ ไม่ต้องอาศัยการตอบสนองจากผู้ป่วยแต่ผลของการตรวจเป็นการตอบสนองทางสรีระ ซึ่งนักแก้ไขการได้ยินผู้ตรวจจำเป็นต้องศึกษาถึงสรีระของระบบประสาทการได้ยิน วิธีการตรวจ การเตรียมผู้ป่วย  การแก้ปัญหา รวมทั้งการพิจารณาผลตรวจ เพื่อประกอบการวินิจฉัยของโสต ศอ นาสิกแพทย์ ในอดีต วิชานี้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรมหาบัณฑิต หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร จึงบรรจุวิชาการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน เข้าไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทำให้บัณฑิตที่จบรุ่นแรกๆ ขาดโอกาสในการเรียนรู้  

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน
 2. มีทักษะในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและการตรวจหน้าที่ของหูชั้นในด้วยตนเอง
 3. สามารถอธิบายลักษณะของผลตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและผลตรวจหน้าที่ของหูชั้นใน

               

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

การสอบภาคทฤษฏี                           ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60    
สอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง                      ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
การฝึกตรวจ ABR&ECochG ด้วยตนเอง อย่างน้อย test ละ 5 ราย
เป็นผู้ช่วยตรวจ test ละ 5 ราย

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

 

เนื้อหาหลักสูตร/ระยะเวลาการอบรม

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง
 • ภาคปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติจำนวนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
  (กำหนดการเก็บชั่วโมงปฏิบัติและประเมินผลตามตารางฝึกปฏิบัติ)

 

สถานที่

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 ชั้น 4
           คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้สอน

 • Assoc. Prof. Ann Eddins
 • รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ และคณะ  

กลุ่มเป้าหมาย

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน) ทั่วประเทศ  จำกัดจำนวน 8 คน

(คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดตามลำดับการจัดส่งใบสมัคร)

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559

                      

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • สามารถฟังการบรรยายภาษาอังกฤษเข้าใจ และเข้าเรียนได้ตามกำหนดทุกชั่วโมง  
 • หากมีผลสอบภาษาอังกฤษที่แสดงถึงความสามารถของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาก่อน

 

ค่าลงทะเบียน

         จำนวน 15,000 บาทต่อท่าน (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นพื้นฐาน
 2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและการตรวจหน้าที่ของหูชั้นในด้วยตนเอง
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายลักษณะของผลตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและผลตรวจหน้าที่ของหูชั้นใน
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในสังกัดหน่วยงานของตนเอง

 

ขั้นตอนการสมัครและวิธีการชำระเงิน   

 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วน และจัดส่งมายัง คุณอภิสรา สรวงศิริ ทาง E-mail: jb5_rama@yahoo.com หรือ โทรสาร 02-201-2208 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ก่อนเวลา 16.00 น.
 2. คณะกรรมการภาควิชาคัดเลือกใบสมัคร พร้อมประกาศแจ้งผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าอบรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 3. ภาควิชาจัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าอบรมไปยังต้นสังกัดของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
 4. ภายหลังต้นสังกัดของผู้สมัครตอบยืนยันหรืออนุมัติตัวผู้สมัครให้เข้าอบรมแล้ว ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนและชำระเงินผ่านบัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-04247-7 (กรุณาสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร 02-201-2208 หรือ E-mail: jb5_rama@yahoo.com พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน) **กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559**

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่  >>>>> ดาวน์โหลด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com