You are here

งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
alt
นายวรพันธุ์ เปรมไกรสร
ตำแหน่ง :
- รักษาการหัวหน้างานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

- งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
งานแก้ไขด้านการพูด
alt
นางสาวทศพร โอภาสเสรีผดุง
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวพิชญ์อาภา เดชเกตุ
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายเฉลิมชัย นิลสุวรรณโฆษิต
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางปรางอร ท้าวประยูร
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวธิดาจันทร์ เจียรนัย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวปรางทิพย์ ศิริชื่นวิจิตร
ตำแหน่ง :
- รักษาการหัวหน้างานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวกุลวดี ยลวงศ์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวณัฐธิดา ชูเดชา
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาววรางคณา สีนาคล้วน
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวทิพยวารี เอื้อวรคุณานันท์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
 
alt
นายอวิรุทธิ์ สร้อยระยับ
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
 
alt
นางสาวพรสรวง เหลืองทวีกุล
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวณิชารีย์ โชคบุญดี
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวสุดารัตน์ ภัคโชค
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
งานแก้ไขด้านการได้ยิน
alt
นางสาวมนต์ณัฏฐ์ โชคบุญดี
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายจิระภัทร สีแสงหน่อม
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายนภมนต์ มงคลานันท์กุล
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายศุภสิทธิ์ เนตรวัชรชัย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายธนากิจ ชวยบุญชุม
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายวรพันธุ์ เปรมไกรสร
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวปณิตา แช่มช้อย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวสารินี ศรีนิเวศน์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวธนัชชา ชัยคำรงค์กุล
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายลาภวัต แซ่ลี้
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายโสภณวิชญ์ คงศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายเกรียงไกร ภูริปัญโย
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายพงศกร ล้อประเสริฐ
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาววีรญา ชาลี
ตำแหน่ง :
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
alt
นางสาวฐิติกา โพธิ์ดี
ตำแหน่ง :
- นักวิชาการศึกษาพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางญาณิจฉรา ทองรักษ์
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวเมทินี ชัยชำนาญ
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายกวิน เพ็งด้วง
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวนิษฐกานต์ ธนาวุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นายณเรศ ละออเอี่ยม
ตำแหน่ง :
- พนักงานบริการ
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวทัตพิชา พวงเกษ
ตำแหน่ง :
- พนักงานบริการ
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
alt
นางสาวฉัตรสุดา ชิดประทุม
ตำแหน่ง :
- พนักงานบริการ
เบอร์ติดต่อ : 02-201-1476, 02-201-1448
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com