You are here

ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ สำหรับวัยมัธยม

 
     บริษัท SIAMENTIS ร่วมกับ Samsung Career Discovery ได้จัดทำสื่อVDOประชาสัมพันธ์วิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย มอบให้ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย พร้อมทีวีจอ LED 49นิ้ว จำนวน1เครื่อง
     รับมอบโดย รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาฯ และ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดี ที่9 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com