You are here

กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2561

 
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อต้อนรับนักศึกษาสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เข้าสู่การเรียน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่่ รุ่นน้อง ให้แน้นแฟ้นและอบอุ่นยิ่งขึ้น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com