You are here

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด ครั้งที่1

 
     ประมาลภาพโครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องระชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com