You are here

งาน “เชื่อมโยง สายใย หัวใจสื่อความหมาย (เฉลยสายรหัส 15 ปี ป.ตรี สื่อความหมาย)”

 
     ชมรมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จัดงาน “เชื่อมโยง สายใย หัวใจสื่อความหมาย (เฉลยสายรหัส 15 ปี ป.ตรี สื่อความหมาย)” โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่าปริญญาโท เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่าปริญญาตรี และนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม
     ภายในงานมีกิจกรรมของนักศึกษา การพบกันของอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนการร้อยเรียงเรื่องราวตลอด 15 ปีที่ผ่านมา โดยพี่ ๆ รุ่น 1 ถึงน้อง ๆ ทั้ง 15 รุ่น รวมทั้งกิจกรรมสอยดาว และจับฉลากของขวัญปีใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความสุข ความรักและอบอุ่น ของพี่น้องครอบครัวสื่อความหมายทุกคน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com