You are here

โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์” ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

 
 
     วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์”  ครั้งที่ 10/2562 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม "ฟลอร์ไทม์สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่"  มาแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์ และทีมผู้เชียวชาญ ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com