You are here

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
     เมื่อวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-11.00 น. ทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดชลบุรี ได้เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านการจัดการเรียนการสอน, รายละเอียดหลักสูตร, อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ, ห้องปฏิบัติการ รวมถึงตำราและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยมี รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ และ อาจารย์สุวิมล รื่นเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com