You are here

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินเด็กก่อนวัยเรียน ในวันพุธที่ 25 ธ.ค. 62

 
 
         วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งกลุ่มเด็กที่สูญเสียการได้ยิน ได้เข้าร่วมกับทำกิจกรรม "ประเมินพัฒนาการทางภาษา การพูดและการฟัง" ในส่วนของผู้ปกครอง ได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินของเด็ก โดยนักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 810A-B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com