You are here

โครงการ “นพลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย” ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 62

 
 
         เมื่อวันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 62 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการ “นพลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย” ให้แก่นักศึกษาสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอาจารย์ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ มิสซังโรมันคาทอลิก (บ้านผู้หว่าน) จ.นครปฐม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com