You are here

อาจารย์วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา2556

 
อาจารย์วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีไหว้ครูคณะฯ
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com