You are here

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง การกลืนผิดปกติ (Swallowing disorder)

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง การกลืนผิดปกติ (Swallowing disorder) 

ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2560

หลักการและเหตุผล :

การกลืนผิดปกติ (Swallowing disorder) คือ รูปแบบในการกลืนที่ผิดแผกไปจากการกลืนปกติซึ่งปัญหานี้ทำให้มีความลำบากในการกลืนอาหารและของเหลว  ผู้มีปัญหาการกลืนผิดปกติอาจมีการสำลักอาหารขณะพยายามกลืน การกลืนผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุ และปัญหาการกลืนผิดปกติเกิดร่วมกับความผิดปกติอื่นๆเช่น เกิดในผู้ป่วยที่มีปัญหาภาษาและการพูดเนื่องจากมีพยาธิสภาพที่สมองที่เรียกว่าอะเฟเซีย และผู้ได้รับการผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด  เดิมนักแก้ไขการพูดในประเทศไทยไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการกลืนผิดปกติ แต่ในปัจจุบันปัญหาการกลืนที่ร่วมกับปัญหาทางการพูดพบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอัตราการรอดชีวิตจากความเจ็บป่วยมีสูงขึ้นแต่ผู้ป่วยต้องได้รับการฟื้นฟูเพิ่มเติม นอกจากนี้เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงต้องจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาและนักแก้ไขการพูดมีความรู้ระดับสากล

วัตถุประสงค์  :

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาการกลืนปกติและการกลืนผิดปกติ

2. มีความรู้ด้านการประเมินการกลืนผิดปกติ

3. มีความรู้ในด้านการแก้ไขการกลืนผิดปกติ            

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล :   ผู้อบรมต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

                                                ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร/ระยะเวลาการอบรม

             อบรมเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 45 ชั่วโมง  (ระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2560)

สถานที่

  • อาคารเรียนรวม
  • อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ผู้สอน          Prof.Isamu Shibamoto ผู้เชี่ยวชาญจาก Seirei Christopher University, Japan

กลุ่มเป้าหมาย

             นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (วิชาเอกแก้ไขการพูด) ทั่วประเทศ  จำกัดจำนวน 20 คน
             (คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดตามลำดับการจัดส่งใบสมัคร)

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น.

เงื่อนไขการรับสมัคร       : สามารถฟังการบรรยายภาษาอังกฤษเข้าใจ และเข้าเรียนได้ตามกำหนดทุกชั่วโมง 

ค่าลงทะเบียน

          จำนวน 10,000.-บาทต่อท่าน (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม)

ขั้นตอนการสมัครและวิธีการชำระเงิน

1.      ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วน และจัดส่งมายัง คุณอภิสรา สรวงศิริ ทาง  e-mail : jb5_rama@yahoo.com

         ภายในวันที่ 26 มิถุนายน ก่อนเวลา 16.00 น.

2.      คณะกรรมการภาควิชาคัดเลือกใบสมัคร พร้อมประกาศแจ้งผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าอบรม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

3.      ภาควิชาจัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าอบรมไปยังต้นสังกัดของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

4.      ภายหลังต้นสังกัดของผู้สมัครตอบยืนยันหรืออนุมัติตัวผู้สมัครให้เข้าอบรมแล้ว ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนและชำระเงินผ่านบัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

          เลขที่บัญชี 026-3-04247-7 (กรุณาสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร 02-201-2208 หรือ e-mail: jb5_rama@yahoo.com พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน)

         **กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560**

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>>> ดาวน์โหลด

ตารางการฝึกอบรมวิชาการ

เรื่อง การกลืนผิดปกติ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2560

******************************************************

Date

8.00-12.00 AM

1.00-4.30 PM

Tue 18/07/17

-Overview

-Anatomy and physiology of  normal deglutition

Instrumental techniques for the study of swallowing

Wed 19/07/17

Disorders of deglutition

Evaluation of swallowing disorders

Thu 20/07/17

Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorders

Swallowing disorders after treatment for oral and oropharyngeal cancer

Fri 21/07/17

Swallowing disorders after treatment for laryngeal cancer

Swallowing disorders caused by neurologic lesions

Sat 22/07/17

Swallowing problems relative to degenerative diseases

Medical treatment for swallowing disorders

Mon 24/07/17

-Clinical decision making

-Multidisciplinary management of dysphagia

-Measurement of swallowing and intervention strategies

-Case study and research

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com