You are here

ปฏิทินการศึกษา ปี 2559

 

 ตาราง Rotation ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
 และประกาศเปิด-ปิดภาคการศึกษาระดับคลินิก

 

 กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา 2559 และการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6  

 ตารางเรียน นศพ. ปี 4  

 ตารางเรียน นศพ. ปี 5  

 ตารางเรียน นศพ. ปี 6  

 
หมายเหตุ
  สำหรับรายวิชา RACM 404 Rotation 3 ปรับจากวันที่ 18 ก.ค.-28 ส.ค.59 เป็นวันที่ 21 ก.ค.-28 ส.ค.59