ข่าวและประกาศ

ใบสมัครหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ปี 2560

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ใบสมัครหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ปี 2560
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 29 November 2016, 11:26 AM
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ปี 2560  ได้ที่ด้านล่างค่ะ

หมายเหตุ  

                • กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน และกรุณาส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ นางสาววรัญญา นาถึง

                   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยฝึกอบรมและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์

                   โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 6

                • สอบถามข้อมูล และยืนยันการชาระเงินต่อเมื่อประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

                   งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยฝึกอบรมและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                   อาคาร 3 ชั้น 6 ทุกวัน ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 .) เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 2585 ต่อ 190 - 194

                  โทรสาร 0 2201 2585