You are here

บุคลากรประจำภาควิชาฯ

 
 
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย  อยู่สวัสดิ์
รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์บุญสาม  รุ่งภูวภัทร
 
   อาจารย์ประจำ   จำนวน   15  คน
           1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัย  อยู่สวัสดิ์
          2.   อาจารย์ นายแพทย์ภูริช  ประณีตวตกุล
          3.   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จันทร์ช้ย เจรียงประเสริฐ
          4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์
          5.   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  ชินตระการ
          6.   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จำรูญ  ตั้งกีรติชัย
          7.   อาจารย์ นายแพทย์บุญสาม    รุ่งภูวภัทร
          8.   อาจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล  ตันจรารักษ์
         9.   อาจารย์ แพทย์หญิงเนาวรัตน์  ตั้งบำรุงธรรม
        10.   อาจารย์ แพทย์หญิงนวรัตน์  อภิรักษ์กิตติกุล
        11   ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต  เอมะสิทธิ์
        12.   อาจารย์ แพทย์หญิงศิวะพร   เกียรติธนะบำรุง
        13.   อาจารย์ นายแพทย์พนัส  บิณศิรวานิช
       
14.   อาจารย์ แพทย์หญิงทศพร  วิศุภกาญจน์
        15.   อาจารย์ นายแพทย์คณิต เต็มไตรรัตน์
        16.   อาจารย์นิลเนตร  มหัทธนารักษ์
 
   อาจารย์  (ไม่เต็มเวลา)        จำนวน  1  คน
 
         1.   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  เกษมสุวรรณ
 
   อาจารย์พิเศษ                    จำนวน  4 คน  
  
        1.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมยศ    คุณจักร
        2.  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์คณิต  มันตาภรณ์
        3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต ชีวเรืองโรจน์
        4.   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุุภาวดี ประคุณหังสิต      
 
  
   สายสนับสนุน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  จำนวน  6  คน
 
   พนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  3  คน
             1.  นางรัชพร  ราชแพทยาคม            หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
             2.  นางรตินันท์  พระศรี   ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

             3.  นางสุรีย์   พูลเพิ่ม   ตำแหน่ง        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน   จำนวน  4  คน
             1.  นางสาวราตรี  ธนูรักษ์                  นักวิชาการศึกษา
             2.  นางณัชชา  โพธิกุล                     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
             3.  นางสาวชลธิชา  หุ่นเลิศ               นักวิชาการศึกษา
             4.  นางสาวอารีวรรณ  อินทมานนท์    นักกายภาพบำบัด
         
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250