You are here

กรรมการบริหารภาควิชา

alt
ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : อนุมัติบัตร (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อาจารย์ นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา/ประธานนำทางคลินิก
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : อนุมัติบัตร(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อาจารย์ แพทย์หญิงศิวะพร เกียรติธนะบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านการศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery,Cochlear Implantation
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อาจารย์ นายแพทย์บุญสาม รุ่งภูวภัทร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านวิจัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery,Rhinology
วุฒิการศึกษา : อนุมัติบัตร(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery/Sleep Apnea
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย ชินตระการ
ตำแหน่ง : ประธานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยาและประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
อาจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วิชาเอก โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery

วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)

 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250