You are here

กำหนดการสอบรายวิชา Gross Anatomy of Head and Neck ปีการศึกษา 2559

กำหนดการสอบรายวิชา Gross Anatomy of Head and Neck ปีการศึกษา 2559

สำหรับแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

วันสอบ           :   วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559

 

 

สถานที่สอบ    :   ห้อง 810 A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 

เวลาสอบ        :   08.00 - 09.00 น.

 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250