You are here

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2560

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2560

 

 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคาร 1 ชั้น 2

 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250