You are here

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 - ปัจจุบัน

     
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 48 จบการศึกษา 2560 31 พฤษภาคม 2561
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 47 จบการศึกษา 2559 31 พฤษภาคม 2560
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  46 จบปีการศึกษา 2558 (31 พฤษภาคม 2559)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  45 จบปีการศึกษา 2557 (31 พฤษภาคม 2558)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  44 จบปีการศึกษา 2556 (31 พฤษภาคม 2557)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  43 จบปีการศึกษา 2555 (31 พฤษภาคม 2556)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  42 จบปีการศึกษา 2554 (31 พฤษภาคม 2555)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  41 จบปีการศึกษา 2553 (31 พฤษภาคม 2554)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  40 จบปีการศึกษา 2552 (31 พฤษภาคม 2553)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  39  จบปีการศึกษา 2551 (31 พฤษภาคม 2552)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  38 จบปีการศึกษา 2550 (31 พฤษภาคม 2551)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  37  จบปีการศึกษา 2549 (31 พฤษภาคม 2550)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  36 จบปีการศึกษา 2548 (31 พฤษภาคม 2549)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  35 จบปีการศึกษา 2547 (31 พฤษภาคม 2548)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  34 จบปีการศึกษา 2546 (31 พฤษภาคม 2547)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  33 จบปีการศึกษา 2545 (31 พฤษภาคม 2546)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  32 จบปีการศึกษา 2544 (31 พฤษภาคม 2545)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  31 จบปีการศึกษา 2543 (31 พฤษภาคม 2544)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  30 จบปีการศึกษา 2542 (31 พฤษภาคม 2543)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  29 จบปีการศึกษา 2541 (31 พฤษภาคม 2542)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  28 จบปีการศึกษา 2540 (31 พฤษภาคม 2541)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  27 จบปีการศึกษา 2539 (31 พฤษภาคม 2540)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  26 จบปีการศึกษา 2538 (31 พฤษภาคม 2539)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  25 จบปีการศึกษา 2537 (31 พฤษภาคม 2538)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  24 จบปีการศึกษา 2536 (31 พฤษภาคม 2537)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  23 จบปีการศึกษา 2535 (31 พฤษภาคม 2536)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  22 จบปีการศึกษา 2534 (31 พฤษภาคม 2535)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  21 จบปีการศึกษา 2533 (31 พฤษภาคม 2534)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  20 จบปีการศึกษา 2532 (31 พฤษภาคม 2533)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 19 จบปีการศึกษา 2531 (31 พฤษภาคม 2532)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 18 จบปีการศึกษา 2530 (31 พฤษภาคม 2531)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 17 จบปีการศึกษา 2529 (31 พฤษภาคม 2530)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 16 จบปีการศึกษา 2528 (31 พฤษภาคม 2529)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 15 จบปีการศึกษา 2527 (31 พฤษภาคม 2528)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 14 จบปีการศึกษา 2528 (31 พฤษภาคม 2529)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 13 จบปีการศึกษา 2526 (31 พฤษภาคม 2527)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 12 จบปีการศึกษา 2525 (31 พฤษภาคม 2526)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 11 จบปีการศึกษา 2524 (31 พฤษภาคม 2525)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 10 จบปีการศึกษา 2523 (31 พฤษภาคม 2524)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 9 จบปีการศึกษา 2522 (31 พฤษภาคม 2523)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 8 จบปีการศึกษา 2521 (31 พฤษภาคม 2522)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 7 จบปีการศึกษา 2520 (31 พฤษภาคม 2521)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 6 จบปีการศึกษา 2519 (31 พฤษภาคม 2520)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 5 จบปีการศึกษา 2518 (31 พฤษภาคม 2519)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 4 จบปีการศึกษา 2517 (31 พฤษภาคม 2518)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 3 จบปีการศึกษา 2516 (31 พฤษภาคม 2517)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 2 จบปีการศึกษา 2515 (31 พฤษภาคม 2516)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 1 จบปีการศึกษา 2514 (31 พฤษภาคม 2515)

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250