You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ปี ๒๕๖๐

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

เอกสาร ในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 

(๑)       ใบสมัคร ให้ติดรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้วถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๑ รูป
(๒)       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๓)       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล)
(๔)       สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๕)       สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
 (เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นไป 
(๖)       หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด
(๗)      หนังสือรับรอง /  แนะนำผู้สมัคร (ถ้ามี) ผู้สมัครจะต้องจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งให้กับสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกแห่งๆ ละ๑ชุดตามจำนวนที่เลือก เพื่อตรวจสอบ 
 เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัคร เมื่อกรอกใบสมัครและยื่นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จะขอแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงใบสมัครมิได้

 

ประกาศการสมัคร

Download ใบสมัคร

และผู้ที่แจ้งความประสงค์การสมัครที่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล
ต้องสมัครในระบบ  Online ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพิ่มเติมด้วย (ไม่เกี่ยวกับกับสมัครในส่วนของราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย  

 
สามารถสมัคร ได้ Website  นี้
  
 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250