You are here

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2nd ENT Coblation Live Surgical Workshop

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดประชุมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2nd ENT Coblation Live Surgical Workshop
 
ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
และ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (ห้อง 310 – 314) ชั้น 3 
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
                                   
 
 
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250