You are here

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ENT COBLATION TECHNOLOGY WORKSHOP

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ENT COBLATION TECHNOLOY WORKSHOP

ระหว่างวันที่  26-27  ตุลาคม 2558 

ณ ห้อง ประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  ชั้น  5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

      

      

      

       

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

     

      

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250