You are here

ประกาศกระบวนการ Service Level Agreement :SLA กระบวนการสนับสนุนการศึกษา รายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

                                             กระบวนการเพื่อกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน

                                         Service Level Agreement (SLA)

                  งานบริหารทั่วไปและธุรการ  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

กระบวนการสนับสนุนด้านการศึกษา รายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (รมสน 511)

            กระบวน                                                        ตัวชี้วัด                  สูตรคำนวณ
                                  
  ค่าเป้า 
  หมาย                 

1.1.1  กระบวนการจัดการเรียนการสอน                              
      
    1.1.1.1 การจัดตารางการเรียนการสอน

          1.1.1.2 การจัดเตรียมคูู่มือและหลักสูตร

          1.1.1.3 การจัดเตรียมตารางการอยู่เวรนักศึกษา

          1.1.14 การจัดทำสมุดคู่มือการทำหัถการปฏิบัติงาน

          1.1.15  การจัดเก็บใบประเมินให้คะแนน ฝึกเวชปฏิบัติ

ร้อยละ 90 ของการจัดเตรียมตารางการเรียน/หลักสูตร/คู่มือ/ ตารางการอยู่เวรนักศึกษา/การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/การจัดทำใบประเมินให้คะแนนเวชปฏิบัติจัดส่งให้นักศึกษาขึ้นเรียนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

                                    

จำนวนครั้งที่เตรียมตารางการเรียน/หลักสูตร/คู่มือ/ ตารางการอยู่เวรนักศึกษา/การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/การจัดทำใบประเมินให้คะแนนเวชปฏิบ้ติ ล่วงหน้าอย่างน้อย  1 สัปดาห์  x100 /จำนวนครั้งที่ต้องเตียมตลอดปีการศึกษา    

 

         ร้อยละ 90

 

           1.1.1.6    การจัดเตรียมสถานที่เรียน

 

สถานที่มีความพร้อม 100% จำนวนครั้งของการเตรียมห้องสำหรับนักศึกษามีความพร้อม x 100 /จำนวนครัี้งที่ต้องเตรียมคลอดปีการศึกษา         ร้อยละ 100

           1.1.1.7   การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์

 

จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมใช้ล่วงหน้า ได้ 100 %

จำนวนครั้งของความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วน 100 เปอร์เซ์นต์
ตลอดปีการศึกษา x 100 /จำนวนครั้งที่จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่ม่ีความพร้อมตลอดปีการศึกษา

         ร้อยละ 100

           1.1.1.8   การจัดอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติ

 

จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติล่วงหน้าได้ 100 % จำนวนครั้งที่จัดเตรียมอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้ เสร็จทันก่อนเรียนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง x 100 /จำนวนครั้งที่จัดเตรียมอุปกรณ์คราบถ้วนพร้อมใช้ ตลอดปีการศึกษา          ร้อยละ 100

1.1.2    กระบวนการจัดสอบ

            1.1.2.1  การเตรียมชุดข้อสอบ

            1.1.2.2  การคุมสอบ

            1.1.2.3  การรวบรวมข้อสอบ ตรวจทานคะแนนและคิดคะแนน/ตัดเกรด

 

ร้อยละ 10 ของจำนวนครั้งที่คิดคะแนนสอบลงกองนักศึกษาแพทย์เกิน ๓ สัปดาห์
 

จำนวนครั้งที่คิดคะแนนสอบไม่เกิน ๓ สัปดาห์ x 100 /จำนวนครั้งที่คิดคะแนนสอบตลอดปีการศึกษา          ร้อยละ 100

 

1.1.3   กระบวนการประเมินผล

           1.1.3.1   การประเมินผลนักศึกษา

ร้อยละ  85   ของผลการประเมินนักศึกษาถูกต้อง และส่งทันตามกำหนด

(3 สัปดาห์หลังลงกอง)

จำนวนครั้งที่สรุปผลการประเมินอย่างถูกต้องและทันกำหนด x 100 /จำนวนครั้งที่สรุปผลการประเมินทั้งหมดของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา           ร้อยละ 85

 

           1.1.3.2   การประเมินอาจารย์สอน

 

นักศึกษาทำแบบประเมินอาจารย์ ครบทุกคน 100 % จำนวนนักศึกษาที่ทำแบบประเมิน x 100 / จำนวนนักศึกษาตลอดปีการศึกษา               ร้อยละ 100

           1.1.3.3  การประเมินรายวิชา

 

นักศึกษาทำแบบประเมินรายวิชา ครบ 100 % จำนวนนักศึกษาท่ี่ทำแบบประเมิน x 100 /จำนวนักศึกษาตลอดปีการศึกษา               ร้อยละ 100

1.1.4  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
         1.1.4.1 Internal Survey
         11.14.2 External Survey
 

จัดเตรียมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จล่วงหน้าอย่างช้าไม่เกิน ๑ สัปดาห์
 

ผลกการจัดเตรียมข้อมูลด้านการประกันคณภาพการศึกษา x 100 /จำนวนครั้งการจัดเตรียมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เสร็จล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์

             ร้อยละ 80

 

 

กระบวนการสนับสนุนด้านบริการวิชาก

 กระบวนการ                           ตัวชี้วัด                        สูตร                            
                   คำนวณ                       
    ค่าเป้า
    หมาย                 
กระเบวนการจัดประชุมวิชาการ

                       

 ร้อยละ70 ของการจัดประชุม วิชาการที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้   

                                              

กระบวนการจัดประชุมวิชาการที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ x 100 / จำนวนการจัดประชุมวิชาการที่ดำเนินการทั้งหมด (ตลอดปีงบประมาณ)

 

         70   

       

 

 

 

 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250