You are here

กิจกรรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ

 ตารางกิจกรรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ปฐมนิทเศแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ  ชั้นปีที่  ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 วันจันทร์ที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

  เวลา                                รายละเเอ่ียด                                             สถานที่
 
๐๘.๐๐  น.
 
  
 หัวหน้าภาควิชาโสตฯ  กล่าวแนะนำอาจารย์ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ                                                                                                  ห้องประชุมจีระ   ศิริโพธิ์

                

 
๐๙.๐๐ น     

             

หัวหน้าหอผู้ป่วย , โอ พี ดี  ห้องผ่าตัด  และหัวหน้างานการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง แนะนำและชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  ในหน่วย ณ พื้นที่จริง

 ๙.๐๐  น.  หน่วยห้องผ่าตัดหู คอ จมูก
 ๙.๑๕ น.  หอผู้ัป่วยจุักษุโสต ศอ นาสิกหญิง
 ๙.๓๐ น.  หอผู้ป่วยจุกษุโสต ศอ นาสิกชาย
 ๙.๔๕ น.  หอผู้ป่วยพิเศษจักษูโสต ศอ นาสิก
๑๐.๐๐ น.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๑๐.๓๐ น.  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก
๑๐.๔๕ น.  หน่ยตรวจหู คอ จมูก Premium Clinc
๑๑.๐๐ น.   คลินิกโรคเวียนศีรษะและการทรงตัว

 

 

อาคาร ๑ ชั้น ๓
อาคาร ๑  ชั้น ๓
อาคาร ๑ ชั้น ๖           
อาคาร ๑ ชั้น ๖

อาคาร ๔ ชั้น ๔

 

ปัจจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

วันศุกร์ที่   ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑

             เวลา
                                      

 ราย ละเอียด                             
                                                                         

                สถานที่

                                            

๑๒.๐๐   น.          
          
รับประทานอาหารกลางวัน
 
ห้องประชุมจีระ      
                  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การให้ข้อมูลย้อนกลับจากแพทย์ประจำบ้าน

ห้องประชุมจีระ    ศิริโพธิ์

 

 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250