You are here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน

 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญแพทย์ นักแก้ไขการได้ยิน นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน"

(2nd Educational Symposium in Balance Diagnostic tests and Rehabilitation)

ระหว่างวันที่ 8 – 11  พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมโลตัส 1 โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
 
 
 
รายละเอียดเอกสาร
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
คุณวิภา  โสดากุล  
คลินิกโรคเวียนศีรษะและการทรงตัว ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
โทรศัพท์ 0-2200-4977
โทรสาร 0-2354-7293
 
 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250