You are here

สัวสดีปีใหม่ 2559 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

      กิจกรรมปีใหม่  ระหว่างภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  และ  ภาควิชาจักษุวิทยา

                                  วันอังคารที่   5  มกราคม   2559

                                   ณ  ห้องอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ

                                    ชั้น  5   ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

                                                                                                                 

            

            

            

           

            

            

               

              

               

 

   

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250