You are here

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

                                                     

        

    

                                                      

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250