You are here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน”

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญ แพทย์ / นักตรวจแก้ไขการได้ยิน / นักกายภาพบำบัด / ผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน"

( 2nd Educational Symposium in Balance Diagnostic tests and Rehabilitation)

วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ณ โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     1. คุณศศิลักษณ์  ธรรมสิทธิ์ (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา) โทร. 0-2201-1515 / 0-2354-7293

                                                2. คุณวิภา  โสดากุล (คลินิกเวียนศีรษะและการทรงตัว) โทร.0-2200-4977

 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250