เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
alt
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 
alt
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.นพ.อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.พรรณอร เฉลิมดำริชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์ (อาจารย์ไม่เต็มเวลา)
 
alt
ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์ (อาจารย์พิเศษ)