เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

อดีตแพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 8

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รุ่นที่ 8 (ปีการศึกษา 2554-2556)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.กิตติ ตันตระวิวัฒน์

พญ. ธวัลกร วลัญชพฤกษ์

นพ.พงศ์สุรีย์ ภูวรัตนาวิวิธ

พญ.ชนากานต์ สุวัฒนศิลป์

       

นพ.ปิยะณัฐ ปิยะวาทิน

 

พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์

 

 

พญ. ศุภวรรณ โรจน์เจริญชัย

 

 

นพ.วัชรพงศ์ ชินศุภลักษ์